Kodanikualgatuslik avalik pöördumine Rebala MKA piiride muutmise asjus

Rein Lang
Kultuuriminister
Kultuuriministeerium

Andrus Umboja
Vallavanem
Jõelähtme Vallavalitsus

Urmas Klaas
Esimees
Riigikogu kultuurikomisjon

Tõnis  Lukas
Esimees
Riigikogu keskkonnakomisjon

28. september 2011.a.
Pöördumine

Meie, allakirjutanud Jõelähtme valla põliskülade külavanemad, kodanikuühenduste ning ettevõtjate esindajad, protesteerime ning avaldame käesolevaga oma sügavat nördimust avalikkuse eest varjatult ja kiirustades algatatud protsessi suhtes Rebala Muinsuskaitseala piiride muutmiseks. Algatatud protsess ja selle läbiviimine on vastuolus EV Kodanikuühiskonna arengukavas sätestatud hea kaasamise tavaga ning nimetatud arengukavas sätestatud kaasamise eesmärgiga: “Avaliku sektori otsuste kujundamisel arvestatakse valitsusväliste osapoolte panusega ning osapooled on rahul kaasamise protsessi läbiviimisega. (lk.21)

Ühtlasi väljendame siinkohal selgelt ja üheselt oma vastuseisu algatatud Rebala Muinsuskaitseala piiride muutmisele.

Oleme seisukohal, et Rebala Muinsuskaitseala lisab vaatamata koormavatele piirangutele piirkonnale lisaväärtust. Oleme kõigiti nõus, et Rebala Muinsuskaitseala vajab reforme, mis aga tähendab eelkõige muinsuskaitseala mõiste, funktsiooni ja kaitsekorralduse kaasajastamist. Piiride mehhaaniline, paberil vähendamine ei lahenda Rebala Muinsuskaitsealaga seonduvaid tegelikke probleeme ei riigi, kohaliku omavalitsuse ega kogukondade jaoks.

Sarnastest probleemidest ajendatuna liiguti mujal maailmas juba ligi pool sajandit tagasi kiivalt ja rangelt kaitstud territooriumidelt inimese poole, seades eesmärgiks saavutada ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaal-kultuuriliste probleemide tervikkäsitlus, keskmesse tõsteti kohalik elanik ja tema tahe. Saadi aru, et piirkonna elu erinevaid valdkondi tuleb vaadelda komplekselt, mitte käsitleda eraldi majanduslikke, sotsiaal-kultuurilisi ning keskkonnaprobleeme.

Kõrge avaliku huvi tõttu peame äärmiselt oluliseks meie kodu puudutavate otsuste läbiviimist läbipaistvalt ning avatult kõigi elanike, ettevõtjate ja vabaühenduste jaoks.

Piiride muutmine kui tõenäoliselt pöördumatute tagajärgedega toiming, tohiks päevakorda tõusta alles siis, kui on ammendatud muud võimalused soovitavate eesmärkide saavutamiseks (kaitseala erinevates tsoonides kehtivate piirangute-vabaduste suurem diferentseerimine; toetusprogrammide ja leevendusmehhanismide väljatöötamine jne). Seetõttu on hädavajalik algatatud protsessi eesmärgid esmalt kohaliku kogukonnaga läbi arutada ja ametlikult määratleda. Ainult selline töökorraldus tagab parima võimaliku tulemuse. Kodanikualgatuslik pöördumine Rebala MKA piiride muutmise asjus.

Palume, et Rebala Muinsuskaitseala toetusteprogrammi, piirangute ja uue põhimääruse dokumendi

ettevalmistamine kulgeks kaasamise head tava järgides arvestades kohaliku kogukonna ja neid esindavate ühenduste seisukohtadega juba protsessi algstaadiumis.

 

Kontaktisikud:
Piret Pintman-Hellaste Mart Johanson
GSM: 56456028 GSM: 51 14979
e-post:piretph@gmail.com e-post: mart.johanson@gmail.com

Koopia  pöördumisest:
Kalev Uustalu
Peadirektor

Muinsuskaitseamet
Liisa-Ly Pakosta
Esimees

Riigikogu Muinsuskaitse ühendus
Jaan Tamm
Esimees

Eesti Muinsuskaitse Selts

Lisa: Allkirjade lehed

Priit Kase 29.09.2011

Uudised

07.06.18 Tule kuulama, vaatama. TRUMMIPÄEV!

01.12.17 Uute liikluspindade nimetamine Kallavere külas

31.10.17 Mari Kalkun ja Aleksandra Kremenetski kontsert

28.03.17 Näitus Mänguasjade maania

23.03.17 Kostivere Kultuurimõisas Vladimir Võssotski, muusika õhtu.

08.11.16 TEEDE TALVINE HOOLDUS

12.10.16 Seiklusrogain “Libahundi jälg” 22. oktoobril.

25.09.16 Muuseumi katus sai uuesti tõrvatud.

23.04.16 Rootsi-Kallavere Küla Muuseum on rõõmustanud külalisi 10 aastat.

23.04.16 Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 7. mail 2016